Hírek

Elérhetőségek

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

Iktatószám: ki/JH01-72522/2023/MLSZ  TRIZSI SPORT CLUB
Ügyiratszám: be/SFP-72522/2023/MLSZ   Trizs
Ügyintéző: Sipos István Zoltán Petőfi Sándor út 44
E-mail: Sipos.Istvan.Zoltan@mlsz.hu 3724
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

80. § (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, és az Stv. 22. § (3) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (5) bekezdése alapján meghozta a következő

 

H A T Á R O Z A T O T

 

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. § (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) TRIZSI SPORT CLUB kérelmező (székhelye: 3724 Trizs Petőfi Sándor út 44. , adószáma: 18282890-1-05, képviselője: Demeter Gyula) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését az Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja alapján meghatározott támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének (benchmark-rendszer) és követelményeinek megfelelően, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési  programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

 

jóváhagyom:

 

 

Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás összege

 

Közreműködői díj összege

Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj

 

Támogatás összesen

A program megvalósításához szükséges önrész

 

Elszámolandó összeg

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)

 

720 000 Ft

 

14 845 Ft

 

7 423 Ft

 

742 268 Ft

 

0 Ft

 

734 845 Ft

Összesen:

720 000 Ft

14 845 Ft

7 423 Ft

742 268 Ft

0 Ft

734 845 Ft

 

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:

 

Megnevezés

Kategória

Jóváhagyott támogatási összeg

Megvalósítás módja

(FELNŐTT) mérkőzés mez

Sportfelszerelés

247 423 Ft

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

(FELNŐTT) mérkőzés nadrág

Sportfelszerelés

206 185 Ft

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

(FELNŐTT) sportszár

Sportfelszerelés

82 474 Ft

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

(FELNŐTT) labda

Sporteszköz

206 185 Ft

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

Összesen:

742 267 Ft

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. § (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. § (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján nincs helye. A Kérelmező az Ákr. 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján kérheti

 

 

határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéktől a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben. Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

A Kérelmező 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ részére. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

 

I N D O K O L Á S

 

A Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

 

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2023.02.27. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2023.02.28. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2023/2024-es támogatási időszak tekintetében – az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

 

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra.

 

 

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

 

A(z) (FELNŐTT) edző póló megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

A(z) (FELNŐTT) edző nadrág hosszú megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; A(z) (FELNŐTT) sporttáska megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

A(z) (FELNŐTT) cipő élőfüves pályához megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; A(z) "(FELNŐTT) labda" megnevezésű projektelem 206 185 Ft-ban került jóváhagyásra (A projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva, a rendelkezésre álló keretösszeg végessége miatt nem támogatja.);

 

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 100%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 1 319 588 Ft támogatási összeggel 742 268 Ft összegre csökkentettem.

 

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel.

 

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról  szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és a 2. § alapján a Kérelmezőnek 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

 

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.

 

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, a Kp. 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (2) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 

 

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. § (2) bekezdés fa) pontja és (3) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

 

Budapest, 2023.03.16.

 

dr. Vági Márton

Főtitkár

 

 

A határozatot kapják:

  1. TRIZSI SPORT CLUB
  2. Irattár

Csatolmány(ok):